ابتدا عكس مورد نظر خود را با فتوشاپ باز نماييد. CTRL+O

00

سپس با استفاده از ابزار CROP  كه با زدن C  فعال ميشود آن قسمت از عكس كه تصوير شخص در آن قرار دارد را سلكت كنيد

{ براي اينكه محدوده كم تر شود و نماي عكس بيشتر از محيط شود / انجام اينكار اصلا الزامي نيست }

01

02

سپس بر روي آن كليك راست نماييد و CROP  را بزنيد.

03

نتيجه

 04

حالا به سراغ image/adjustment/brightness contrast  برويد و مقادير زير را وارد نماييد.

{ در اين مرحله بنده با توجه به كيفيت عكسم مقدار كمي را وارد نمودم . در صورتي كه عكس با كيفيت بالا داريد از مقادير بيشتري استفاده نماييد طوري كه نتيجه شكل زير حاصل شود }

06

سپس به سراغ فيلتر filter/sharpen/smart sharpen  ميرويم و مقادير زير را وارد ميكنيم .

{ اين گزينه هم اجباري نيست / ميتوانيد به جاي اينكار به سراغ فيلتر filter/sharpen/sharpen يا filter/sharpen/sharpen more برويد و يبار كليك نماييد بر روي فيلتر }

0708

حالا از لايه مورد نظر كپي ميگيريم به روش زير يا بر روي لايه كليك كنيم و CTRL+J  را بزنيم .

09

كادري ظاهر شده بر روي ok  كليك ميكنيم .

10

حالا لايه كپي شده را سياه سفيد ميكنيم ! با استفاده از CTRL+SHIFT+U  و از لايه كپي شده باري ديگر كپي ميگيريم.

1213

حالا حالت لايه كپي شده را به overlay  تغيير ميدهيم .

14

نتيجه قابل قبول در شكل زير

 15

سپس با CTRL+SHIFT+N  يه لايه جديد ميسازيم .

16

در كادر ظاهر شده بر روي اوكي كليك كنيد.

17

حالا ابزار GRADIENT  را انتخاب ميكنيم با رنگي كه در تصوير بالا ي فتوشاپ مشاهده ميكنيد.

18

جهتي را كه بايد از ابزار استفاده كنيد در شكل زير نمايش دادم.

19

سپس حالت لايه رابه COLOR BURN  و ميزان تيرگي را به ۵۰ درصد كاهش بدهيد . نتيجه شكل زير خواهد شد

20

21

سپس بر روي LAYER/NEW fill LAYER/ SOLID COLOR  برويد يا مثل شكل زير از زير لايه ها در فتوشاپ اقدام كنيد و سپس كد رنگ زير را وارد كرده و اوكي نماييد.

 22

23

حالت لايه را به OVERLAY  تغيير بدهيد.

24

نتيجه شكل زير

25

اينبار به سراغ layer/new fill layer/ gradient  برويد.

 26

از تنظيمات زير استفاده كنيد.

 27

حالا لايه را به soft light  تغيير بدهيد.

28

شكل اولي

30

شكل پاياني

29

منبع  : www.iphotoshop.ir