ابتدا به بخش view  ميريم سپس New Guide رو انتخاب مي كنيم  و عدد ۲۵ درصد رو تايپ مي كينم، خط راهنما بصورت افقي و دقيقا در يك چهارم عكس رسم خواهد شد.

01

02

03

دوباره به بخش view  و New Guide رو انتخاب ميكنيم و اين بار مقدار ۵۰ درصد رو وارد ميكنيم

04

05

براي بار سوم به بخش خطوط راهنما ميريم و مقدار ۷۵ درصد رو وارد ميكنيم

07

ابزار Rectangular Marquee رو انتخاب ميكنيم سپس بخشي كه اول مقدار ۲۵ درصد رو براش انتخاب كرديم رو انتخاب ميكنيم.

8

9

از بخش creat new fillرو انتخاب ميكنيم New Adjustment Layer رو انتخاب و سپس Hue/Saturation رو انتخاب ميكنيم

10

روي آيكون Hue/Saturation كليك مي كنيم و تنظيمات زير رو اعمال ميكنيم . قبلش تيك colorize  رو فعال ميكنيم

11

مد لايه Hue/Saturation رو روي Color  تنظيم مي كنيم.

12

13

بخشي كه guide 50 درصد به اون داديم رو به حالت انتخاب در مياريم و مثل مرحله قبل Hue/Saturation به اون اعمال ميكنيم . تنظيمات زير رو اعمال مي كنيم:

015

16

مد اين لايه رو هم روي Color  ميذاريم.

17

Guide سوم رو كه ۷۵ درصد تعيين كرديم رو به حالت انتخاب در مياريم و يه Hue/Saturation   رو به روش قبلي ايحاد مي كنيم و مد اون رو به color  تغيير ميديم سپس تنظيمات زير رو اعمال مي كنيم.

18

19

Guide  چهارم رو هم انتخاب ميكنيم و مثل لايه هاي قبلي يك Hue/Saturation به اون اضافه ميكنيم و مد رو color  ميزاريم تنظيمات زير رو در نظر ميگيريم:

20

حالا از منوي view  گزينه Clear guides  رو انتخاب مي كنيم تا خطوط راهنما پاك شن.

21

22

از قسمت add layer style  يه استروك به مشخصات زير اضافه مي كنيم:

a

آموزش فتوشاپ | فتوشاپيست حرفه اي

اين كار را براي هر چهار لايه انجام مي دهيم

يك Hue/Saturation به بالاي لايه ها اضافه ميكنيم و مقدار  hue  رو روي منفي ۱۲۳ ميذاريم.

24

 سپس يه لايه Hue/Saturation ديگه اضافه مي كنيم و مقدار اون رو ۱۷۰ قرار ميديم.

منبع  : www.iphotoshop.ir